ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อปริมาณคลอโรฟิลล์และน้ำตาลในสบู่ดำ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิริยะ แก้วปฐมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาลี ณ นคร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบที่ 2 และ 4 (นับจากโคนต้น) และ Water Soluble Sugar (WSS)ในใบทั้งสองและลำต้นของต้นกล้าสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยให้สารละลาย Hoagland’s ที่มีเกลือ (NaCl) ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 1.5, 2 % w/v เป็นเวลา 30 วัน พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์และ WSS ทั้งในใบที่ 2 และ 4 ที่ได้รับNaCl ทุกระดับความเข้มข้น มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ WSS ในลำต้นมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ Effect of salt stress on chlorophyll content in 2nd and 4th leaves (ordering from base of stem) and water soluble sugar (WSS) in those leaves and stem of Jatropha curcus L. seedlings were investigated. Plants were treated with 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 % NaCl in Hoagland’s solution of sand culture for 30 days. The chlorophyll and WSS content in both leaves were non significance whereas WSS in stem was significantly increased as salinity increased.