ผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon sp. ต่อการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลายรากหอม (Allium sp. )

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริพรรณ สุขขัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรีสม สุวรรณวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลของการศึกษาสารสกัดจาก Hapalosiphon sp. ต่อการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลายรากหอม โดยแช่หัวหอมในสารสกัดจาก Hapalosiphon sp. ที่สกัดด้วยน้ำกลั่นความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 5 วัน ตัดปลายรากหอมมาย้อมโครโมโซมด้วยสี acetoorcein นับจำนวนเซลล์ที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสระยะต่างๆ นำมาคำนวณหาค่า mitotic index พบว่า สารสกัดความเข้มข้น 10 g/l มีค่า mitotic index ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับชุดควบคุม ส่วนสารสกัดความเข้มข้น 20 g/l ทำให้ค่า mitotic index ลดลงแตกต่างกับ 2 กลุ่มแรกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และยังทำให้จำนวนเซลล์ในระยะ metaphase และ anaphase ลดลงแตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากการทดลองนี้พบว่าสารสกัดจาก Hapalosiphon sp. มีแนวโน้มทำให้จำนวนเซลล์ที่แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสในระยะต่าง ๆ ลดลง และมีผลยับยั้งการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลายรากหอม The effect of Hapalosiphon sp. extract on mitotic index in Allium sp. root tip by dipping their bulbs in cyanobacteria extract for 5 days. The root tips were collected and stained with acetoorcein. The number of cells at mitotic stage was recorded and assessed as the mitotic index (MI). The results showed that the MI of root tip cells exposed to the aqueous extract (10 g/l) and the control were not significantly different. The MI of cells, exposed to the extract (20 g/l), decreased and significantly differed from the others. The number of cells (percentage) at metaphase and anaphase also significantly reduced when the roots were grown in the extract (20 g/l). The results indicated that Hapalosiphon sp. extract tended to reduce the number of cells at all mitotic stage and inhibited the cell division of Allium sp. root tip.