การวัดรังสีแกมมาจากธาตุลูกของก๊าซเรดอนในปูนซีเมนต์โดยหัววัดโซเดียมไอโอไดด์เทลเลียม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัจฉริยา สมบัติปัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ อุษณี เกิดพินธ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการวัดรังสีแกมมาจากธาตุลูกของก๊าซเรดอนในปูนซีเมนต์โดยหัววัดโซเดียมไอโอไดด์เทลเลียม โดยทำการวัดรังสีแกมมาจาก214Bi(609keV)ในปูนซีเมนต์ชนิดต่างๆ พบว่าอัตรานับรังสีแกมมาในปูนซีเมนต์ตราแรด ตราช้าง ตราดอกบัว ตราเสือและตราอินทรีย์มีปริมาณลดลงตามลำดับ จากนั้นทำการศึกษาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีแกมมาจาก137Cs(662keV) ในปูนซีเมนต์ชนิดต่างๆ พบว่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีแกมมาของปูนตราอินทรีย์ ตราเสือ ตราดอกบัว ตราช้าง และตราแรด มีค่าตามลำดับดังนี้ 2.21mg/cm2 2.03mg/cm2 1.91mg/cm2 1.61mg/cm2 และ1.54mg/cm2 และทำการดูดซับธาตุลูกของก๊าซเรดอนโดยถ่านอัดเม็ดที่214Pb(242keV, 295keV และ352keV)และ214Bi(609keV) เพื่อเปรียบเทียบความเข้มของธาตุลูกของก๊าซเรดอนภายในอาคารและนอกอาคาร พบว่าการดูดซับธาตุลูกของก๊าซเรดอนภายในอาคารดีกว่าภายนอกอาคาร