การศึกษาการลดลงของอนุภาคพลังงานสูงตามเวลาจากการปะทุบนดวงอาทิตย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เพิ่มพูน เพิ่มพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฑิราณี ขำล้ำเลิศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาการลดลงของอนุภาคพลังงานสูงตามเวลาจากการปะทุบนดวงอาทิตย์ ในวันที่ 8 กันยายน 2548 ซึ่งเป็นเหตุการณ์การปะทุแบบทันทีทันใด (Impulsive Solar Flare) และวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นการปะทุแบบค่อยเป็นค่อยไป (Gradual Solar Flare) สำหรับธาตุ He, C, N, O, Ne, Mg, Si, S และ Fe ที่ระดับพลังงานต่างๆ โดยข้อมูลจากเครื่องมือ The Solar Isotope Spectrometer (SIS) บนยานอวกาศ Advanced Composition Explorer (ACE) ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีสเปกตรัม () ของเหตุการณ์การปะทุในวันที่ 8 กันยายน 2548 มีค่าอยู่ในช่วง 3.3192 – 5.255 ซึ่งสูงกว่าเหตุการณ์การปะทุในวันที่ 14 ธันว่าคม 2549 ที่มีค่าอยู่ในช่วง 2.149 – 3.0057 ซึ่งแสดงว่าการปะทุในวันที่ 8 กันยายน 2548 มีประสิทธิภาพในการเร่งอนุภาคสูงกว่าการปะทุในวันที่ 14 ธันวาคม 2549