การศึกษาบทบาทของสนามไฟฟ้าที่มีต่อเปลวไฟ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนภัทร์ ดีสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิศิษฐ์ สิงห์สมโรจน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาที่ผ่านมาบ่งชี้ว่ามีประจุไฟฟ้าอยู่ในเปลวไฟ สนามไฟฟ้าภายนอกจึงมีผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าดังกล่าวกลายเป็นกระแสไฟฟ้าให้วัดได้ ในการศึกษานี้ได้เสนอแบบจำลองเชิงทฤษฎีอย่างง่ายขึ้นเพื่ออธิบายลักษณะการนำไฟฟ้าดังกล่าวและตรวจสอบความถูกต้องด้วยการทดลอง ซึ่งพบว่าความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นสอดคล้องกับแบบจำลองที่เสนอและยังสอดคล้องกับความสัมพันธ์ที่มีผู้เสนอไว้ในการศึกษาที่มีมาก่อน นอกจากนี้ได้สังเกตพบว่าสนามไฟฟ้ามีผลต่อรูปร่างเปลวไฟและเขม่าที่เกิดขึ้นในเปลวไฟแต่ละประเภทอย่างแตกต่างกันด้วย