การศึกษาสีย้อมในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง โดยวิธีการเคมีควอนตัม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สีย้อมประเภท Ruthenium bipyridyl complex ชนิดใหม่ที่ใช้ในการเป็นตัวรับแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ได้ถูกออกแบบและนำมาคำนวณหาโครงสร้างของโมเลกุล โครงสร้างของการ กระจายตัวของอิเล็กตรอน และ infrared spectrum โดยใช้ระเบียบวิธี density functional theory (DFT) ขณะที่สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงอัลตราไวโอเลตถึงช่วงที่ตามองเห็นของสีย้อม ได้ถูกคำนวณโดยใช้ระเบียบวิธี time dependent density functional theory (TD DFT) ผลที่ได้จากการคำนวณแสดงให้เห็นว่า สีย้อมที่ศึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเป็นส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง