การศึกษาทิศทางอซิมป์โททต่อมุมและค่า Cutoff Rigidity ของรังสีคอสมิก ณ ดอยอินทนนท์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรวงศ์ รัตนคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • Alej

  • ro Saiz Rivera

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิศทางอซิมป์โทท และค่า cutoff rigidity ของรังสีคอสมิก ณ ตำแหน่งต่างๆ บนพื้นผิวโลกนั้นมีค่าที่ไม่เท่ากัน ในโครงงานนี้ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้บรรยายเส้นทางของรังสีคอสมิกที่ขึ้นกับมุม เพื่อที่จะนำผลที่ได้ไปใช้ในการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อทิศทางอซิมป์โทท และค่า cutoff rigidity ของรังสีคอสมิกที่ตรวจวัดได้บริเวณดอยอินทนนท์โดยทำการปรับเปลี่ยนค่าของ parameter ต่างๆ ในโปรแกรม ได้แก่ ค่า azimuth angle, zenith angle, Kp index, ค่า rigidity ของรังสีคอสมิก, ช่วงของวัน และเดือนที่ทำการตรวจวัด ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าทิศทางอซิมป์โทท และค่า cutoff rigidity ของรังสีคอสมิกที่สามารถตรวจจับได้บริเวณดอยอินทนนท์นั้นขึ้นอยู่กับ parameter ที่พิจารณา