องค์ประกอบทางเคมีจากลำต้นชะลูด (Alyxia reinwardtii Bl.)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราพร อรุณพานิชเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการแยกส่วนสกัดหยาบเมทานอลของลำต้นชะลูด (Alyxia reinwardtii Bl.) ด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟีต่างๆ สามารถแยกสารใหม่ประเภทคูมารินกลูโคไซด์ได้จำนวน 3 สาร และสารที่มีการรายงานโครงสร้างมาแล้วจำนวน 11 สาร โดยจัดเป็นสารประเภทคูมารินจำนวน 4 สาร อนุพันธ์คาร์บอกซิลิกแอซิดจำนวน 4 สาร สารประเภทฟลาโวนอล ฟลาวาโนนอลและกลีเซอรอล ประเภทละ 1 สาร ยืนยันโครงสร้างของสารเหล่านี้ด้วยข้อมูล 1D และ 2D NMR สเปกโทรสโกปี สำหรับสารใหม่ทำการแยกและวิเคราะห์โครงสร้างในรูปอนุพันธ์อะซีเทต The investigation of the crude methanol extract from Alyxia reinwardtii Bl.’s stem led to the isolation of three new coumarin glucosides and eleven known compounds; four coumarin derivatives, four carboxylic acid derivatives, one flavonol derivative, one flavanonol derivative and one glycerol derivative. The structures were elucidated by analysis of spectroscopic data. The new glucosides were isolated and identified as their corresponding acetate derivatives.