แบบจำลองการเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุในแถบแวนอัลเลน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐชยา จันทร์วิไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษดา รวิรัศวัฒนา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการจำลองการเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุในแถบแวนอัลเลน (Van Allen belts) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Maple การจำลองได้พิจารณาเฉพาะผลของสนามแม่เหล็กโลกซึ่งมีอิทธิพลต่ออนุภาคมีประจุมากกว่าสนามความโน้มถ่วง ผลการจำลองที่ได้ในเบื้องต้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการเคลื่อนที่แบบสะท้อนกลับของอนุภาคมีประจุในสนามแม่เหล็กแบบลู่เข้า In this project present simulation of moving charged particles in Van Allen Belts by using Maple. This simulation is considered only effect from earth’s magnetic field. The result from simulation is same with behavior of moving charged particles in convergent magnetic field.