การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา-แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคผิวหนังบางชนิด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สรุศักดิ์ แก่นเกษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญวิมว์ กีรติกร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคผิวหนังบางชนิด มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 4 ชนิดคือ กระเทียม กระเพรา ข่า สะระแหน่ ในการยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคกลาก โดยทำการศึกษาดังนี้ 1. เตรียมสมุนไพรโดยการอบให้แห้งและปั่นให้ละเอียด 2. สกัดสมุนไพรด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ คลอโรฟอร์ม เอทานอล เมทานอล และเตรียมน้ำคั้นสมุนไพร 3. ทดสอบการยับยั้งเชื้อในห้องปฏิบัติการ จากการศึกษาพบว่าสารสกัดที่ มีผลต่อการยับยั้งเชื้อราชนิดนี้คือ 1. สมุนไพรกระเทียมความเข้มข้น 1:11:10 และข่าความเข้มข้น 1:1 ในตัวทำละลายเอทานอล 2. สมุนไพรกระเทียมความเข้มข้น 1:1 1:10 และข่าความเข้มข้น 1:1 1:10 1:100 ในตัวทำละลายเมทานอล 3. น้ำคั้นสมุนไพรกระเทียม กระเพรา ข่า สะระแหน่ทุกความเข้มข้น