การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของใบข้าวหลามดง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เยาวรินทร์ นครภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ สมเดช กนกเมธากุล

  • ขวัญใจ กนกเมธากุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาองค์ประอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของใบข้าวหลามดง(Goniothalamus Laoticus) ซึ่งอยู่ในวงศ์ ANNONACEAE จากการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น พบว่า ใบข้าวหลามดงในส่วนสกัดเฮกเซน มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไข้มาลาเรียที่ค่า ![EC_{50} = 4.0](/latexrender/pictures/877/877c490aa1d5aefb01165b6279a78bb9.gif) μg/ml เชื้อวัณโรคที่ค่า MIC = 100μg/ml และเซลล์มะเร็งชนิดKB (Orall epidermal earcinorma) ที่ค่า ![EC_{50} = 3.25](/latexrender/pictures/877/9f5/9f582138d0898787e7f4711d626736e0.gif) μg/ml การวิจัยนี้ ได้นำส่วนสกัดเฮกเซนจากใบข้าวหลามดง ไปแยกหาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่า ขณะนี้ สามารถแยกสารบริสุทธิ์ได้ 3 สาร คือ สาร 1 ซึ่งเป็นไฮโดรคาร์บอนสายโซ่ยาว สาร 2 ซึ่งเป็น β sitosterol และสาร 3 ซึ่งเป็นสารในกลุ่มTriterpenoid สำหรับส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างการแยกสารให้บริสุทธิ์และทำการพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้