ระบบบริการรับฝากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบมั่นคง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภา รุ่งโรจน์ธีระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิมาน ใจดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น ทำให้เกิดเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์มากมาย อาทิเช่น ไฟล์เสียง ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสาร สิ่งที่ตามคือการเก็บข้อมูล ยิ่งข้อมูลมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องการพื้นที่ในการเก็บมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเก็บเอกสารไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าเอกสารมีมากย่อมใช้พื้นที่ในการเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มากตามไปด้วย ด้านความปลอดภัย หากไม่มีการเข้ารหัสเอกสารบุคคลอื่นสามารถเข้าไปดูไฟล์เหล่านั้นได้ การเก็บเอกสารไว้บนระบบ อินเตอร์เน็ต เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร จึงได้พัฒนาระบบบริการรับฝากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบมั่นคงขึ้นมา โดยเน้นความปลอดภัยและความมั่นคงของเอกสาร ในระบบมีการจัดการเอกสารให้ปลอดภัยด้วย การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประทับเวลาเอกสาร การเข้ารหัสเอกสาร ก่อนที่จะนำไปจัดเก็บ ซึ่งระบบการจัดเก็บเอกสารใช้ระบบ Alfresco เป็นระบบ Open Source ที่สามารถสร้างและจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ เช่น การค้นหาเอกสาร การลบเอกสาร เป็นต้น ทำให้ระบบบริการรับฝากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบมั่นคงมีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

Currently, computers play an important role in everywhere, thus causing a lot of electronic files,such as voice, picture, etc. This implies that the more the data, the larger the required storage capacity.Normally, all electronic data is stored in computers. Without the means of encrypting electronic data, other people can open, read, and revise that data stored in the computer. Storing data over the Internet can help reduce the demand of storage capacity in computers.Therefore, the secure E document service has been developed for this purpose as a means of securely storing data via the Internet. This system implemented based on “Alfresco,” which is an open source system,provides digital signature,time stamp,and encryption/decryption services. Furthermore, the developed system can also provide services for searching and deleting documents, thus making this system efficient in managing the electronic data securely.