ระบบรับส่งเอกสารออนไลน์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอกนรินทร์ อิ่มรส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบรับ ส่งเอกสารออนไลน์ ซึ่งใช้ภาษาจาวาในการพัฒนาในส่วนของระบบการเข้ารหัสถอดรหัสข้อมูล และจัดทำให้ระบบสามารถทำงานบนเว็บที่จัดการระบบการรับส่งเอกสารราชการได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว และปัจจุบันนี้อินเตอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำระบบรับส่งเอกสารโดยผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขึ้น ที่มีความปลอดภัยของข้อมูล มีฟังก์ชันครอบคลุม การใช้งานได้ทั้งหมด ระบบจะต้องมีการป้องกันข้อมูลโดยการเข้ารหัสข้อมูลไว้เป็นความลับ มีฟังก์ชันการแยกเอกสาร การออกแบบหน้าจอที่สวยงามเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ Abstract: E Document which use java language in development part of data encryption system, and system work on web site with management send receive government document it easy which convenient and fast, now internet to be to approved, then able to develop E Document by to pass a internet network to grow up, a site secure property data to have fully function to use all, system will guard data by encryption to keep secret, function divide document design a screen to be beautiful for to work efficiency.