การเตรียมโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐปพน สราญรมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาพ ชูพันธ์

  • สิรพัฒน์ ประโทนเทพ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ซิงค์ออกไซด์ เป็นสารกึ่งตัวนำที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นโฟโตอิเลกโทรดในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม ซึ่งในการศึกษานี้ได้ทำการเตรียมโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์โดยกระบวนการออกซิเดชันจากผงสังกะสีที่เคลือบบนกระจกนำไฟฟ้าและนำไปเผา แล้วนำไปประกอบเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้ Eosin Y เป็นสีย้อม และสารละลายไอโอไดด์/ไอโอดีน เป็นอิเล็กโตรไลต์ จากการตรวจสอบโครงสร้างของซิงค์ออกไซด์ที่เตรียมได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบโครงสร้างนาโนของซิงค์ออกไซด์ 2 ชนิด ได้แก่อนุภาคนาโน และเส้นลวดนาโน เซลล์แสงอาทิตย์ที่เตรียมได้ให้กระแสไฟฟ้าในระดับ 100 μA เมื่อทำการทดสอบภายใต้แสงอาทิตย์

Zinc oxide is a metal oxide semiconductor that can be used as a photoelectrode of dye sensitized solar cell. In this study, ZnO nanostructure was prepared by oxidation of Zinc powder which was screened on transparent conducting oxide glass. The Zinc screened glass was heated. Then, the solar cell was fabricated by using Eosin Y and iodide/iodine solution as sensitized dye and electrolyte couple, respectively. From Scanning Electron Micrograph, Zno nanoparticle and nanowire was observed. It was found that the obtained solar cell generated currents in the order of 100 μA under sunlight.