การวิเคราะห์ธาตุในตะกรันโลหะที่ขุดพบในเขตจังหวัดบุรีรัมย์โดยเทคนิคเอกเรย์ฟลูออเรสเซนส์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกรียงไกร ธรรมเที่ยง

  • ทวีศักดิ์ สะไบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธ แม้นพิมพ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทร สโกปีแบบวัดการกระจายความยาวคลื่นพบว่าชนิดและปริมาณของธาตุในตะกรันโลหะที่ขุดพบในระดับความลึกต่างกันจำนวน 17 ตัวอย่าง พบปริมาณของธาตุออกซิเจนมากที่สุด 37.40 – 48.55% รองลงมาคือธาตุเหล็ก 7.842 – 44.34 % (ร้อยละโดยน้ำหนัก), ชนิดและปริมาณของธาตุในตะกรันโลหะที่ขุดพบในระดับความลึกต่างกันพบว่าจะมีเพียงบางตัวอย่างเท่านั้นที่มีชนิดและปริมาณของธาตุใกล้เคียงกัน,ชนิดและปริมาณของธาตุในตะกรันโลหะที่ขุดพบในระดับความลึกเดียวกันพบว่าชนิดและปริมาณของธาตุทั้งหมดที่พบมีความใกล้เคียงกันมาก