การออกแบบและพัฒนาเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบจานรวมแสงพาราโบลิคที่มีระบบติดตามดวงอาทิตย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนากร อัปปะมะโน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิจิตร เชาว์วันกลาง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาเตาพลังงานแสงอาทิตย์ แบบจานรวมแสงพาราโบลิค ที่มีระบบติดตามดวงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ความยาวโฟกัส 30 เซนติเมตร เพื่อใช้ในการศึกษาถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน้ำที่นำไปต้มด้วยเตาพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบจานรวมแสงพาราโบลิค มาใช้ในการประกอบอาหาร การหมุนเคลื่อนที่ติดตามดวงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ ของเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบจานรวมแสงพาราโบลิคนี้ จะใช้ชุดวงจร TWIN TIMER ซึ่งสามารถตั้งเวลาเปิด ปิด ด้วย TIMER RELAY ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ได้อย่างอัตโนมัติ ส่งผลให้เตาพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการติดตามดวงอาทิตย์ จากการศึกษา พบว่า ระบบประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีค่าเท่ากับ 60 % ให้อุณหภูมิสูงสุดที่ 99 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลา 135 นาที และให้อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณความร้อนของน้ำต่อเวลาสูงสุดเท่ากับ 850 แคลอรีต่อนาที และการประกอบอาหารอย่างง่าย เช่น การต้มไข่ จนสุก ใช้เวลา 25 นาที การทอดไข่ในที่นี้เป็นการทอดไข่ดาว ทอดจนสุกใช้เวลา 10 นาที การอบไก่จนสุก ใช้เวลา 20 นาที และหุงข้าวจนสุก ใช้เวลา 50 นาที