ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของเพทายจากการเผาในบรรยากาศของแก๊สออกซิเจนและแก๊ส ไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรัสศรี จิณรักษ์

  • เสาวนีย์ ชินฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉันทิชย์ สาธิตานันต์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเผาเพทายที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส บรรยากาศของแก๊ส ออกซิเจนเพทายจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลอมแดงเป็นสีเหลืองและการเผาเพทายที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียสบรรยากาศของแก๊สไนโตรเจนเพทายจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลอมแดงเป็นสีฟ้าใส และคุณสมบัติทางกายภาพของเพทายก่อนและหลังการเผามีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น ค่าความถ่วงจำเพาะก่อนเผามีค่าเท่ากับ 4.6917 หลังการเผาในออกซิเจนมีค่าเท่ากับ 4.6917 และหลังเผาในไนโตรเจนมีค่าเท่ากับ 4.6919