ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิฮิลแบร์ท

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิเวศ ทะลังกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมยศ พลับเที่ยง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาอิสระฉบับนี้เริ่มต้นจากการศึกษาสมบัติบางประการในปริภูมิฮิลแบร์ทที่สัมพันธ์กันกับการวิเคราะห์ฟังก์ชันนัลที่ไม่เป็นเชิงเส้น นอกจากนั้น ได้ศึกษาทฤษฎีบทการลู่เข้าอย่างเข้มของบราวเดอร์และพิจารณาทฤษฎีบทเอกอดิคที่ไม่เป็นเชิงเส้นของไบล์ลอน และสุดท้าย ทำการศึกษาทฤษฎีจุดตรึงบางประการสำหรับกึ่งกรุปไม่สลับที่

In this independent study, we fist study some properties in Hilbert spaces relating to nonlinear functional analysis. Moreover, we also study a strong convergence theorem of Browder’s and then consider a nonlinear ergodic theorem by Baillon. Finally, we study some fixed point theorems for noncommutative semigroup of nonexpansive mappings.