ความหลากหลายของไบรโอไฟต์บริเวณศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ จ.พิษณุโลก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาลินี พรหมขัติแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาความหลากหลายของพืชกลุ่มไบรโอไฟต์ บริเวณศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างเป็นเวลา 13 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2549 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2550 สามารถจัดจำแนกได้เป็นมอสส์ 9 วงศ์ 13 สกุล 17 ชนิด ลิเวอร์เวิร์ต 4 วงศ์ 8 สกุล 12 ชนิด และฮอร์นเวิร์ต 2 วงศ์ 2 สกุล 2 ชนิด โดยระบุชื่อวิทยาศาสตร์จากเอกสารทางพฤกษอนุกรมวิธานและตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างพืชจากหน่วยวิจัยไบรโอไฟต์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ได้จัดทำคำบรรยายลักษณะและรูปวิธานจำแนกวงศ์ สกุล และชนิด พร้อมทั้งวาดภาพลายเส้นประกอบแต่ละชนิดด้วย The study of bryophytes diversity at Ban Rom Klao Plant Collection Centre (The Royal Project), Phitsanulok was conducted by surveying and collecting specimens from the natural forests from January 2006 to January 2007. The enumeration of Mosses 9 families 13 genera 17 species, Liverwort 4 families 8 genera 12 species and Hornwort 2 families 2 genera 2 species. All collected plant species were identified by taxonomic key and rechecked by compared with the specimens from Department of Biology, faculty of Science, Chiangmai University. In this present study, descriptions and taxonomic key of all families, genera and species are given and the Illustrations of each species are also provided.