เครื่องตรวจมะขามไฮเทค Tamarin Test

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรารัตน์ ต้มฮด

  • สมใจ เจริญศรี

  • อุมาพรรณ ศรมีชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เรวัตร แสนราช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เดิมทีพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทำนาข้าว การทำไร่ ทำสวน เป็นส่วนมากและได้มีการส่งผลผลิตไปจำหน่ายไม่ว่าจะในประเทศหรือ นอกประเทศ เพราะเหตุนี้จึงได้มีการเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ และการนำเงินเข้าประเทศอีกด้วย ปัจจุบันเกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรกรรมในลักษณะเพื่อการค้าเป็นส่วนใหญ่ การผลิตจะมีการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ต่างจากเมื่อแรกเริ่มเข้ามาตั้งรกรากเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการทำการเกษตรเพื่อบริโภคเท่านั้น ในการผลิตสินค้าเกษตรใน ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้วิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่น การทำสวนมะขามนั้นในการเก็บผลผลิตก็เป็นได้ยากและต้องใช้เวลานานไม่ว่าจะเป็นการเก็บผลผลิตผลที่ดิบและสุกปนกัน ต้องเสียเวลามาคัดแยกผลผลิตและแรงงานคนเพิ่ม ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นเครื่องมือที่ช่วยให้ชาวเกษตรกรที่ทำสวนมะขามได้มีวิวัฒนาการนำเครื่องมือไฮเทคนี้มาใช้เพื่อ ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานคน และช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูนั้นๆ ให้มีความว่องไว รวดเร็ว และได้ผลผลิตตามมาตรฐาน ผลออกมาคุ้มกำการที่ชาวเกษตรได้ลงทุนไป