การสแกนช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านหน้าเว็บ Web based Computer Security Vulnerability Scanner

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ฤทธิ์ อธินุวัฒน์

  • เบญญทิพย์ คุณธีรมงคล

  • บุญชู พรพิรุณโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนัญชัย ตรีภาค

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการบุกรุกทางด้านเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งมีทั้งการบุกรุกจากภายในเครือข่ายและภายนอกเครือข่าย อีกทั้ง Hacker มีความสามารถมากขึ้น และเครื่องมือที่ใช้ในการโจมตีระบบต่างๆมีให้ Download อย่างแพร่หลาย การป้องกันการบุกรุกจึงต้องอาศัยความตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อรับการโจมตีต่างๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความเสี่ยงต่อการบุกรุกอยู่อย่างมาก เนื่องจากขาดงบประมาณ, บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ Application ที่มีราคาสมเหตุสมผล ดังนั้นจึงมีความคิดที่จะพัฒนา Application ที่ใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพดีและราคาถูกมาแก้ไขปัญหาข้างต้น สามารถตอบสนองความต้องการในการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐได้