PowerPoint สนุกได้ด้วยมือเรา Fun With Your Own Hand

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงศ์พัธน์ สมบัติพานิช

  • ปฐมาภรณ์ หิรัญลาภ

  • ปริญญา เมฆโหรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปกรณ์ วัฒนจตุรพร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันบทบาททางสังคมของผู้พิการหรือบุคคลทุพพลภาพยังคงถูกจำกัดในการมีส่วนร่วมในสังคมร่วมกับคนทั่วไป ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วยังมีผู้พิการอีกมากที่มีความรู้ความสามารถและยังรอโอกาสทางสังคมเพื่อพิสูจน์ตนเอง จึงมีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในการดำรงชีวิตและแสดงออกทางสังคมขึ้น โปรแกรม Fun With Your Own Hand จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คนพิการที่มีความรู้ความสามารถ อยากถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองมีอยู่ ให้แก่บุคคลที่สนใจ โดยผู้พิการทางร่างกายที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกสามารถสั่งการโปรแกรม PowerPoint ได้ผ่านทางเว็บแคม โดยไม่ต้องเคลื่อนที่เข้าใกล้คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พิการสามารถนำเสนอและแสดงความคิดเห็นได้เท่าเทียมกับคนเท่าไป