ชุดโปรแกรมทดสอบความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ Computer Security Penetration Test Suit

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิติพล พลพบู

  • ธีรยุทธ ดำรงตระกูลเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัครเดช วัชระภูพงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุดโปรแกรมทดสอบความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลีนุกซ์(Computer Security Penetration Test Suite) ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการตรวจหาช่องโหว่ความปลอดภัยก่อนที่ผู้บุกรุกพบและใช้ประโยชน์ โดยเป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (GNU Linux) ซึ่งในการตรวจหาช่องโหว่ความปลอดภัยนั้นจะอาศัยเทคนิค Port Scanner, Service Detection, Fingerprint, Password Cracker, Exploit Code Injection และเทคนิคต่างๆ ตามหลักธรรมจรรยา (Ethical Hacking) การพัฒนาชุดทดสอบความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์นี้ มุ่งเน้นระบบเป้าหมายที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Service Pack2 เนื่องจากปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กร และผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งนี้ชุดทดสอบความปลอดภัยนี้ทำงานบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (GNU Linux) เพื่อให้ Penetration Tester ซึ่งมักมีความชำนาญในการใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ สามารถนำชุดทดสอบความปลอดภัยฯนี้ไปประยุกต์ใช้งานและพัฒนาต่อไป รวมทั้งสามารถให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ใช้งาน เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้แก่คอมพิวเตอร์ This project focuses on research of computer security hacking with hacking tools to detect security holes before an intruder found and exploit. And build a prototype of computer security penetration test tool according to ethical hacking for GNU Linux platform and Microsoft Windows platform. Our developed tool concentrates upon target hosts which Microsoft Windows XP Service Pack 2 was installed because it is the most popular operating system for general users at the present time. Furthermore, this tool gets along well with GNU Linux in order to penetration testers who are professional on this operating system can apply to use and develop in the future. For general users, this tool can increase the security level of their computers.