สบู่ที่ทำจากน้ำที่ใช้ทำความสะอาดไก่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิติยาธร วทัญญุตางกูร

  • มนต์ชัย ปรีชาพลสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุษา จีนเจนกิจ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องสบู่ที่ทำจากน้ำที่ใช้ทำความสะอาดไก่ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการทำสบู่และพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของสบู่ถูตัว ด้วยกระบวนการสะปอนนิฟิเคชัน โครงงานนี้ได้ทำการ ทดลอง 2 ขั้นตอนคือ ขั้นแรกทดลองผลิตสบู่ด้วยส่วนผสมที่อัตราส่วนต่าง ๆ โดยใช้อัตราส่วนของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ตั้งแต่ 0.10 0.21 กรัม ต่อไขมันไก่ 1 กรัม ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สอดคล้องกับค่าสะปอนนิฟิเคชันของการผลิตสบู่จากไขมันสัตว์และพืช ขั้นที่สองเป็นการทดสอบคุณภาพสบู่และเทียบกับค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสบู่ถูตัว ผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตสบู่จากไขมันไก่ คือสบู่ที่มีอัตราส่วนของโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.16 และ 0.17 กรัม ต่อไขมันไก่ 1 กรัม และจากการทดสอบคุณภาพของสบู่ที่ผลิตขึ้นพบว่ามีค่า pH อยู่ระหว่าง 10.1 10.2 และไม่พบปริมาณด่างอิสระอยู่ในสบู่จนถึงพบร้อยละ0.04 โดยน้ำหนัก ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสบู่ถูตัว (มอก. 29 2545) นอกจากนี้ยังได้ทำการทดสอบคุณภาพของสบู่ด้านอื่น ๆ อีก คือ ทดสอบปริมาณฟองและความคงทนของฟอง พบว่า สบู่ที่มีอัตราส่วนโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.16 และ 0.17 กรัมต่อไขมันไก่ 1 กรัม มีปริมาณฟองและความคงทนของฟองไม่แตกต่างกัน ทดสอบความสามารถในการลดแรงตึงผิว พบว่าสบู่ที่ผลิตขึ้นสามารถลดแรงตึงผิวของน้ำได้ โดยความสามารถในการลดแรงตึงผิวจะแปรผันตามความเข้มข้นของสารละลายสบู่ และทดสอบความสามารถในการทำละลายไขมัน พบว่าความสามารถในการทำละลายไขมันมากเมื่อสารละลายสบู่มีความเข้มข้นมากขึ้น