สเปรย์ขจัดคราบมันจากน้ำมันเปลือกส้มโอ (Product of Wiping Spray from Pomelo Peel Oil)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิตินทร บุญสุขจิตเสรี

  • ศุภนิดา หอมพูลทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศศินี อังกานนท์

  • วัลลภ คงนะ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ส้มโอเป็นผลไม้ตระกูลส้มที่หาได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เป็นผลไม้ที่ไม่รับประทานเปลือก จึงเกิดเปลือกเป็นขยะเหลือทิ้งจำนวนมาก จากการศึกษาข้อมูลทางการวิจัยพบว่า บริเวณเปลือกส้มมีน้ำมันเปลือกส้มที่มีคุณสมบัติในการช่วยสลายหรือลดปริมาณคลอเรสเตอรอลซึ่งเป็นลิปิดชนิดหนึ่งได้ ดังนั้นจึงน่าจะสามารถสลายหรือลดปริมาณลิปิดชนิดอื่นได้เช่นกัน โครงงานนี้จึงมีความมุ่งหมายที่จะนำคุณสมบัติดังกล่าวมาประยุกต์ใช้โดยการนำน้ำมันเปลือกส้มโอพันธุ์ Citrus maxima (Burm. f.) Merr. (C. grandis (Linn.) Osbeck มาเป็นส่วนผสมของสเปรย์ขจัดคราบมันเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการชำระล้างคราบมันระหว่างสเปรย์ธรรมดากับสเปรย์ขจัดคราบที่มีส่วนผสมของน้ำมันเปลือกส้มโอ และเพื่อหาความเข้มข้นของน้ำมันเปลือกส้มโอที่เหมาะสมโดยทดสอบด้วยการลื่นไถลของลูกเหล็กทรงกระบอก จากการทดลองพบว่าความเข้มข้นที่เหมาะสมในการชำระล้างคราบมันของน้ำมันเปลือกส้มโอในสเปรย์ คือ 1.5% โดยปริมาตรต่อปริมาตร