ศึกษาคุณภาพของถ่านจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสเมื่อผสมกับถ่านจากวัสดุธรรมชาติบางชนิด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัทธร เบญจาทิกุล จิรวัฒน์ ปุณวัฒน์

  • ธนพงษ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุษา จีนเจนกิจ จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา

  • สรชัย แซ่ลิ่ม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2549

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาคุณภาพของถ่านจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสที่ผสมกับถ่านจากวัสดุธรรมชาติบางชนิด มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการทำถ่านจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมไม้ยูคาลิปตัส และศึกษาคุณภาพของถ่านจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสเมื่อผสมกับถ่านจากวัสดุธรรมชาติบางชนิด โดยเมื่อศึกษาถ่านที่ได้จากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส พบว่าถ่านจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสสามารถนำไปใช้งานได้ดี ไม่มีกลิ่น การปะทุ และควันขณะก่อไฟ และเมื่อนำถ่านจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสไปผสมกับถ่านจากวัสดุธรรมชาติอื่นๆ ได้แก่ ถ่านจากแกลบ ขี้กบ และกะลา ในอัตราส่วน ถ่านจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส: ถ่านจากวัสดุธรรมชาติชนิดอื่นดังกล่าว = 50:50, 70:30 และ 90:10 โดยน้ำหนัก แล้วนำไปหาค่าความร้อนที่ได้โดยใช้ Bomb Calorimeter พบว่าถ่านที่ให้ค่าความร้อนมากที่สุดคือ ถ่านจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส : ถ่านจากกะลา ในอัตราส่วน 50 : 50 โดยน้ำหนัก ซึ่งให้ค่าความร้อน 7,510.32 แคลอรีต่อกรัม และถ่านที่ให้ค่าความร้อนน้อยที่สุดคือ ถ่านจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส : ถ่านจากแกลบ ในอัตราส่วน 50 : 50 โดยน้ำหนัก ซึ่งให้ค่าความร้อน 5,980.25 แคลอรีต่อกรัม และเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านราคาของถ่าน ร่วมด้วย พบว่าถ่านที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับถ่านจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส หรือนำไปผสมกับถ่านจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสแล้วอัดแท่งได้เหมาะสม และคุ้มค่าที่สุด คือถ่านจากกะลา