การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบเชิงซ้อน [Ru(Clazpy)2bpy](PF6)2

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภราดร วารีศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขนิษฐา หาญสูงเนิน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน [Ru(Clazpy)2bpy](PF6)2 จากปฏิกิริยาระหว่าง [Ru(Clazpy)2Cl2] (Clazpy = 5 chloro 2 (phenylazo)pyridine) กับ 2,2 bipyridine (bpy) ในตัวทำละลายเมทานอล ศึกษาโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าวโดยใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี เช่น อินฟราเรดสเปกโทร สโกปีและอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี