การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของ 2-Mercaptopyridine

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สรายุทธิ์ สวัสดิ์วงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เชวง ภตวัตชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารประกอบเชิงซ้อนของ [Cu(PPh3)2(py2SH)]Br สังเคราะห์ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างโลหะ CuBr กับลิแกนด์ 2 Mercaptopyridine (py2SH) และ Triphenylphosphine (PPh3) ในสภาวะที่เหมาะสม จากการศึกษาโครงสร้างโดยวิธี single crystal X ray diffraction พบว่าผลึกอยู่ในspace group P21/n โดย a= 9.5552(3), b = 19.5475(7), c = 19.9418(7) Ao , V = 3277(4) Ao และคอบเปอร์มีรูปทรง เราขาคณิตทรงสี่หน้าที่บิดเบี้ยว (distorted tetrahedral)