การเตรียมผลึกเดี่ยวอย่างรวดเร็วของสารประกอบชนิดใหม่ [VV10O26(OH)2].(C6N2H14).2(C6N2H13). (C6N2H12).2H2O ด้วยเทคนิคไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มอล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภินภัส รุจิวัตร์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลึกเดี่ยวโครงข่ายพันธะไฮโดรเจนที่มีโครงสร้างแบบใหม่ถูกเตรียมขึ้นจากสารตั้งต้นวาเนเดียม(V)ออกไซด์ และ 1,4 ไดเอซาไบไซโคล[2.2.2]ออกเทน (DABCO) ในน้ำปราศจากไอออนที่สภาวะเป็นกลาง โดยใช้สัดส่วนโดย โมลของสารตั้งต้นเท่ากับ 1V2O5:1DABCO:225H2O ทำปฏิกิริยากันภายใต้สภาวะไฮโดรเทอร์มอลที่กระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งจัดว่าเป็นเทคนิคชนิดใหม่ ที่กำลัง 630 วัตต์ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ผลึกเดี่ยวที่เตรียมได้มีโครงสร้างในระบบออร์โทรอมบิก Pna21 มีสูตรเอมพิริคัลเป็น [VV10O26(OH)2].(C6N2H14).2(C6N2H13).(C6N2H12).2H2O โดยที่ a = 20.9428(29) Å, b= 10.3407(12) Å, c = 20.4139(30) Å มีปริมาตรหน่วยเซลล์เท่ากับ (V) 4420.9(1) Å3 และจำนวนหน่วยสูตรต่อหน่วยเซลล์ (Z) เท่ากับ 4