การพัฒนาระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์: กรณีศึกษาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พินันทา วงศ์จินดา

  • วีรวุฒิ ภู่ท่าทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริชัย นามบุรี

  • อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ประยุกต์ด้านการบริหารจัดการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยซอฟท์แวร์มีความสามารถบริหารจัดการและทำการผลิตวารสาร ได้แก่ การรับบทความ การพิจารณาประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การตอบรับบทความ การจัดทำบทความอิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่บทความผ่านเว็บไซต์ การบริหารงานสมาชิกของวารสาร ทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน การสืบค้นบทความในวารสารด้วยเงื่อนไข การสรุปสถิติที่เกี่ยวกับวารสาร รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการพัฒนาระบบใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) โดยใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการฐานข้อมูลแบบ RDBMS(Relational Database Management System) ด้วยซอฟท์แวร์ MySQL ใช้ภาษาสคริปต์(Script language)ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP (Professional Home Page) ทดลองติดตั้งใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ ซึ่งการพัฒนาระบบนี้จะทำให้การบริหารจัดการวารสารวิชาการมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างยิ่ง Abstract: The objectives of this research are to design and develop software application in administration and management of the “On–line” electronic Journal. Software is able to be used in administration/management and producing journal; such as receiving report/context, monitor/evaluating massage/context by an expert, responding massage/context, e document, disseminating via web site, management of journal membership; both writers and readers, searching message in the journal with conditions, statistical summary and other related reports. The System Development of Life Cycle: SDLC is used for the system development by using Relational Database Management System (RDBMS) with MySQL software and script language in program development with Professional Home Page PHP, which was trially installed to work via web site. This development helps in administration and management of journal effectively, which would benefit for academic community.