ศึกษาลักษณะของสนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กหมุนด้วยอัตราหมุนคงที่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนาวุธ ชูจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิฬุรห์ สายคณิต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการทดลองนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์แม่เหล็ก ข้าพเจ้ามีความสนใจเกี่ยวกับรูปแบบของสนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กหมุนด้วยอัตราหมุนคงที่ เพราะข้าพเจ้าคิดว่า การหมุนด้วยอัตราคงที่ น่าจะมีการไปรบกวนการสปินของอิเล็กตอนทำให้รูปแบบของสนามเปลี่ยนไป ทั้งการทำโครงงานแนวนี้นั้นมีคนทำน้อยเพราะเป็นโครงงานที่มองถึงประโยชน์ในการนำไปใช้โดยตรงได้ยาก เป็นโครงงานที่เป็นประโยชน์ในแง่เสริมองค์ความรู้ อาจจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จากการทดลองที่ได้ทดลองแล้วนั้น ผลการทดลองคุณสมบัติของแท่งแม่เหล็กหมุน ปรากฏว่าคุณสมบัติของการดูดสารแม่เหล็กนั้นหายไป แต่มีผลกับเข็มทิศ เบี่ยงเบนเข็มทิศในลักษณะที่น่าสนใจ น่าแปลกตรงที่ว่าทิศของเข็มทิศมันปกติบริเวณรอบนอก แต่การวางตัวผิดกับตอนแรก เพราะวางไว้หัวกับท้ายแทงแม่เหล็ก แต่พอหมุนแล้วจะเห็นว่าเหมือนวางไว้ข้างๆ แล้วแบ่งเป็น 2 โซน ตอนในพอใช้เข็มทิศดูทิศทางของสนามแม่เหล็กปรากฏว่ามีทิศทางพุ่งเข้า เลยกวาดผลตะไบเหล็กไปรวมกัน แล้วจุดศูนย์กลางพอวางเข็มทิศ เข็มทิศมันหมุนไปตามแท่งแม่เหล็กตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร