เครื่องวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์

  • มีชัย ชาติไทยเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาคันคว้าและประดิษฐ์เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ที่สามารถแสดงผล วิเคราะห์และบันทึกผลได้ในเครื่องเดียว ซึ่งเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งที่ใช้ในวงการแพทย์ ซึ่งในโครงงานวิจัยนี้สามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ 1 ลีด โดยการวัดศักดาไฟฟ้าที่แขนขวาเทียบกับศักดาไฟฟ้าที่แขนซ้าย และใช้ศักดาที่ขาขวาเป็นสัญญาณอ้างอิง ในการประมวลผลจะใช้ ไมโครคอลโทรลเลอร์ ARM7มีการใช้ตัวกรองดิจิตอลในการกรองสัญญาณรบกวน พร้อมทั้งคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้วิธีการ FFT เข้าช่วย ในส่วนของการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าหัวใจนั้นได้ใช้ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียม ทำให้สามารถเรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ของความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจของคนไข้ได้ สัญญาณที่ได้จะแสดงผลบนหน้าจอสี Nokia6100 และยังสามารถบันทึกผลของสัญญาณไว้ในหน่วยความจำแบบ SD/MMC Cardเพื่อสามารถนำสัญญาณมาวิเคราะห์ได้ในภายหลัง