สร้างชุดเครื่องมือวัดการนำความร้อนของชั้นดิน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิวัฒน์ หิรัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญเหลือ พงศ์ดารา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานฉบับนี้กล่าวถึงการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมชุดเชื่อมโยงที่สร้างขึ้นในการควบคุมและบันทึกข้อมูลของอุณหภูมิ โดยใช้เทอร์มิสเตอร์แบบเอ็นทีซีทำเป็นหัววัดอุณหภูมิฝังไว้ในดินที่ระดับความลึกต่างๆ เพื่อหาระดับความลึกที่อิทธิพลของความร้อนจากดวงอาทิตย์มีผลต่อการส่งผ่านความร้อนลงไปในดิน จากการทดลองพบว่า ความร้อนจากดวงอาทิตย์และสิ่งแวดล้อมไม่มีผลต่อดินที่ระดับความลึกตั้งแต่ 25 เซนติเมตรลงไป และพบว่ามีผลอยู่ที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตรแต่ไม่มาก