การศึกษาการเก็บสะสมพลังงานความร้อนด้วยวัสดุเปลี่ยนเฟสแบบพาราฟินบรรจุในท่อกลม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมลพรรณ พงษ์โสภณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมชาย กฤตพลวิวัฒน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการเก็บสะสมพลังงานความร้อนและคายพลังงานความร้อนจากวัสดุเก็บสะสมพลังงานความร้อนแบบเปลี่ยนเฟส คือ พาราฟิน ซึ่งเป็นวัสดุที่เก็บสะสมพลังงานความร้อนได้ดี มีเสถียรภาพทางเคมีและความร้อน ไม่เป็นอันตราย โดยจะใช้ลมเป็นของไหลเพื่อถ่ายเทความร้อนด้วยการพาความร้อนแบบบังคับและควบคุมให้อากาศไหลแบบราบเรียบ การทดลองมี 2 ขั้นตอนคือ การประจุพลังงานความร้อนแก่พาราฟิน และการคายพลังงานความร้อนจากพาราฟิน เพื่อรับความร้อนจากท่ออลูมิเนียมที่บรรจุพาราฟิน ผลการทดลองพบว่า การประจุความร้อนแก่พาราฟิน ที่อุณหภูมิของลมด้านทางเข้ามีค่า 55 องศาเซลเซียสและความเร็วลม 0.42 เมตรต่อวินาที จะทำให้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิของพาราฟินมีค่าสูงและเร็วกว่ากรณีอื่น ส่วนการคายพลังงานความร้อนจากพาราฟิน พบว่า ควรใช้ความเร็วลม 0.42 เมตรต่อวินาที เนื่องจากจะได้ปริมาณพลังงานความร้อนสูงกว่าที่ความเร็วลม 0.28 เมตรต่อวินาที ประมาณ 42 กิโลจูล