การศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคเดี่ยวภายใต้ศักย์แบบฮาร์มอนิกส์ที่ถูกกระทำโดยแรงภายนอก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมพิมล คำวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อลงกรณ์ ขัดวิลาศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคเดี่ยวภายใต้ศักย์แบบฮาร์มอนิกส์ที่ถูกกระทำโดยแรงภายนอกโดยวิธีอินทิเกรตตามวิถี คำนวณและวิเคราะห์ค่าตัวแผ่กระจาย เปรียบเทียบกับผลการคำนวณโดยวิธีกลศาสตร์คลื่น จากการศึกษาพบว่าค่าพลังงานและฟังก์ชันคลื่นในสถานะพื้นที่หาจากค่าตัวแผ่ กระจายโดยวิธีอินทิเกรตตามวิถีให้ค่าเหมือนกันกับผลการคำนวณโดยใช้กลศาสตร์คลื่น แสดงให้เห็นว่าการอินทิเกรตตามวิถีสมมูลกับกลศาสตร์คลื่น

In this work, we study the single particle motion in the forced harmonic potential by Feynman path integral method. The propagator is evaluated and analyzed. We compare this result with wave mechanical solution in case of constant external force. Our new method gives the same ground state eigenenergy and wave function as the technique of the wave mechanic. This shows that the path integral method corresponds to the wave mechanical technique.