การสลายสีย้อมเมทิลีนบลูโดยใช้แบเรียมไททาเนียมออกซาเลต

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เพชรดาว กาเราะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สัมพันธ์ วงศ์นาวา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แบเรียมไททาเนียมออกซาเลตสามารถเตรียมได้โดยใช้สารละลายกรดออกซาลิกทำปฏิกิริยากับ ไททาเนียม(4)ออกซี่ซัลเฟตตามด้วยสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นผงสีขาวสามารถตรวจสอบว่าเป็นแบเรียมไททาเนียม ออกซาเลตโดยใช้ XRD และ IR สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จะนำมาศึกษาการสลายสีย้อม ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกด้วยการฉายแสงในช่วงยูวี โดยทดลองกับสารละลายเมทิลีนบลูในช่วงความเข้มข้น 0.025 0.065 mM พบว่าแบเรียมไททาเนียมออกซาเลตสามารถกำจัดสีย้อมเมทีลีนบลูได้ดีเมื่อใช้เมทิลีนบลูที่ความเข้มข้น 0.025 mM แต่การกำจัดสีนี้เป็นไปโดยกระบวนการดูดซับที่พื้นผิวของอนุภาคไม่ใช่โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก