ต้นกำเนิดน้ำร้อน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
    1. สุทธิศักดิ์ พันธ์พานิช

    1. พรชัย คำหวั่น

    1. คชินทร์ ชาญค้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรวัสส์ น้อยลา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับบุคลคลทั่วไปที่สนใจสาเหตุการเกิดน้ำร้อน ซึ่งภายในโปรแกรมได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาและสาระต่างๆ เพื่อที่จะได้ นำความรู้จากโปรแกรมนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เรา มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับบุคลทั่วไป ซึ่งมีความจำเป็นต้องต้องใช้ข้อมูล ปัจจุบันความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลหาได้ยาก จึงเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาจำเป็นต้องจัดทำโปรแกรมสื่อการสอนขึ้นมา เพื่อให้เป็นสื่อการสอนที่เข้าใจอย่าง ในการเรียนรู้แบบใหม่ เป็นข้อมูลอ้างอิง สำหรับผู้ที่สนใจทางด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ หัวข้อ (ต้นกำเนิดน้ำร้อน) ซึ่งเนื้อหาภายในโปรแกรมประกอบไปด้วย สาเหตุการเกิดน้ำพุร้อน รูปภาพจำลองการเกิดน้ำพุร้อน ภาพน้ำพุร้อน และเนื้อหาข้อมูลต่างๆที่แบ่งหมวดหมู่ดังกล่าว 1. แหล่งกำเนิดน้ำพุร้อนที่เกิดในหินแกรนิต ส่วนใหญ่เป็นยุค Triassic มีประมาณ 20 %เช่น แหล่งน้ำพุร้อนเทพพนม แหล่งน้ำพุร้อนป่าแป๋ และแหล่งน้ำพุร้อนเมืองแปง 2. แหล่งน้ำพุร้อนที่เกิดใกล้รอยสัมผัสของหินแกรนิตกับหินชั้นหรือหินแปร มีประมาณ 40% แหล่งน้ำพุร้อนฝาง แหล่งน้ำพุร้อนแม่จัน 3. แหล่งน้ำพุร้อนที่เกิดในชั้นหินแปรชนิดเกรดต่ำซึ่งอยู่ไม่ห่างจากหินแกรนิต (ประมาณ 5 10 กิโลเมตร) 4. แหล่งน้ำพุร้อนที่เกิดอยู่ในแอ่งตะกอนยุค Tertiary มีประมาณ 10% แหล่งน้ำพุร้อนบ้านโป่งน้ำร้อน แหล่งน้ำพุร้อนบ้านโป่ง ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมนี้จะช่วยทำให้การเรียนรู้ทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในหลักสูตรภาควิชาวิทยาศาสตร์ ง่ายขึ้น และทำให้วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่หน้าเบื่ออีกต่อไป This program has developed to upward for is mass learning media gives with general person at takes an interest occurrence hot water cause , which , within a program has substance addition and all substance , in order to , get , lead the knowledge from a program applies the advantage in the sense of differs , ++ , we , emphasize develop the knowledge of the science , give with cover general , which , there is the necessity must must use the data , now the knowledge of data science gets difficult , then the thing that the developer has to make mass media program prunes the taste upwards , for , be mass instruction media that understand type , in new model learning , be referable data , for who take an interest of about the science , heading , ( , hot water origin ) , which , the substance within a program assembles to go to with , occurrence fountain hot cause , the picture models fountain hot occurrence , fountain hot picture , and data all substance that divide a category aforementioned 1. fountain hot source at is born in granite stone , the majority is the age , Triassic , have about 20 % , such as , the source of water gushes up hot a god prays , the source of water gushes up hot purlin forest , and the source of water gushes up hot 2. purlin source of water cities gushes up hot that is born near a trace touch of granite stone and the sedimentary rock or , metamorphic rock , there is about 40% the source of water gushes up hot the lid , the source of water gushes up hot 3. source of water mothers gushes up hot that is born in metamorphic kind grade low rock which , stay closely from granite stone , ( , about 5 10 a kilometer ) 4. , the source of water is gushing up hot that is born in sediment age basin , Tertiary , there is about 10% the source of water gushes up hot mouth of a spring hot house , the source of water gushes up hot a house swells , , staff way hopes very much that , this program will help to make learning of science subject of the student in department science course , easy go up , and make science subject is not the thing at infront is bored with again ,