การคำนวณเกรเดียนท์สนามแม่เหล็กของขดลวดโกเลย์สำหรับเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุมพร วงษาหล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิวัธน์ ยังดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ทำการคำนวณสนามแม่เหล็กและค่าเกรเดียนท์สนามแม่เหล็กของชุดขดลวดโกเลย์ สำหรับเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก โดยใช้กฎของบิโอต์ ซาวาทต์ และเทคนิคการอินทิเกรตแบบซิมสัน ศึกษาตัวแปรกำหนดรูปทรงขดลวด และจำนวนรอบการพันขดลวดบนผิวทรงกระบอกที่สามารถให้เกรเดียนท์คงที่ 99% ในปริมาตร 0.36R x 0.36R x 0.36R (กว้าง x ยาว x สูง) สำหรับขดลวดรัศมี (R) ต่างๆ พบว่าค่าตัวแปรที่เหมาะสมของขดลวดรัศมี 16 เซนติเมตร ที่มีจำนวนรอบของขดลวด 16 รอบ จะต้องใช้มุมรองรับส่วนโค้ง 133.98 องศา ความยาว 27.02 เซนติเมตร และวางห่างกัน 8.48 เซนติเมตร จะทำให้เกิดเกรเดียนท์สนามแม่เหล็กขนาด 0.55 มิลลิเทสลาต่อเมตรต่อแอมแปร์