การคำนวณระดับพลังงานของคาร์บอนที่มีโครงสร้างแบบเพชร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พนาวรรณ หวังดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประเสริฐ แข่งขัน

  • ชัยภูมิ สำเนียง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อคำนวณระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมโซเดียมเพื่อเป็นแนวคิดที่ใช้กับโครงสร้างของเพชรในภายหลัง โดยการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ในสมการโชรดิงเจอร์ที่ขึ้นกับรัศมี โดยค่าพลังงานศักย์ที่ใช้หาได้จากค่าเลขอะตอมยังผลที่อิเล็กตรอนที่สนใจได้รับ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขขอบเขตที่ว่า ฟังก์ชันคลื่นต้องมีค่าลู่เข้าสู่ศูนย์เมื่อรัศมีมีค่ามาก พบว่า เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับที่คำนวณจากค่าพลังงานไอออไนเซชัน มีค่าผิดพลาด 18.96% ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเราไม่ได้คิดอันตรกริยาระหว่างอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอน จากนั้นก็มาคำนวณในคาร์บอนและใช้วิธีเพอร์เทอร์เบชันเข้ามาช่วย ทำให้ค่าความผิดพลาดน้อยลง และคำนวณระดับพลังงานในผลึกเพชร ในทิศทาง [111]