การคำนวณเชิงวิเคราะห์ในการหาความหนาแน่นสถานะของอิเล็กตรอนในควอนตัมไวร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาคภูมิ อรชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมพร ขันเงิน

  • ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน

  • นาท เสาวดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการหาความหนาแน่นสถานะของอิเล็กตรอนในควอนตัมไวร์ ด้วยการคำนวณเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ความสัมพันธ์ของพลังงานกับเลขคลื่น เพื่อคำนวณหาความหนาแน่นสถานะที่พลังงานใดๆ ในควอนตัมไวร์ Abstract:In this research project,Density of state of a single electron confined in a quantum wire were determined by using E k relation and analytical method. The aim of this project is to calculate a relation of density of state and energy in quantum wire.