องค์ประกอบทางเคมีจากใบตะขบไทย (Muntingia calabura L.)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มัตถกา คงขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดหยาบเมทานอลจากใบตะขบไทย (Muntingia calabura L.) ด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟีต่างๆ สามารถแยกสารที่มีการรายงานโครงสร้างมาแล้วได้ จำนวน 8 สาร เป็นสารประเภทฟลาโวนอยด์จำนวน 7 สาร คือ 7 hydroxyflavanone, 3,5 dihydroxy 6,7 dimethoxyflavanone, dihydrogalangin, 8 methoxygalangin, 3,7 dimethylgalangin, 3,5 dihydroxy 6,7 dimethoxyflavone และ 6,7 dimethoxybaicalein และ สารประเภทชาลโคน จำนวน 1 สาร คือ 2',4' dihydroxychalcone และอยู่ในระหว่างวิเคราะห์โครงสร้างจำนวน 2 สาร ยืนยันโครงสร้างสารเหล่านี้ด้วยข้อมูลทางสเปกโทรสโกปีและเปรียบเทียบกับข้อมูล 1H และ 13C ที่ได้รายงานมาแล้ว