ตัวดำเนินการบนปริภูมิผลคูณภายใน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุทุมพร อาสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมลักษณ์ อุตุดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริภูมิผลคูณภายในเป็นปริภูมิเวกเตอร์ชนิดหนึ่งโดยมีคุณสมบัติการมีผลคูณภายใน ในโครงงานนี้เราจะศึกษาตัวดำเนินการต่างๆในปริภูมิผลคูณภายในซึ่งมีมิติจำกัดและไม่เป็นศูนย์เหนือ R หรือ C เช่น ตัวดำเนินการผูกพันในตัว ตัวดำเนินการปรกติ ตัวดำเนินการบวก และตัวดำเนินการสมมิติ An inner product space is a vector space with an inner product. In this project we study operators on finite dimensional, nonzero inner product spaces over R or C for example, self adjoint operators, normal operators, positive operators and isometries