การผสมก๊าซโอโซนลงในน้ำโดยใช้ท่อเวนทูรี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวุฒิ กุลเสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บรรจบ ยศสมบัติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แบบจำลองสระน้ำระบบโอโซนได้ถูกติดตั้งกับอ่างน้ำขนาดประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตรเพื่อการทดสอบและปรับปรุงเทคนิคการผสมก๊าซโอโซนจากเครื่องกำเนิดโอโซนความเข้มขน้ สูงเรือน 4 กรัม/ชั่วโมง ลงในน้ำ อุปกรณ์การผสมประกอบดว้ ยปมั๊ น้ำที่มีอัตราปั๊มสูงสุด 42 ลิตร/นาที และท่อเวนทูรีขนาด ¾ นิ้ว ในการทดสอบ ได้ประเมินปริมาณก๊าซโอโซนในน้ำโดยการวัดศักย์ออกซิเดชั่น รีดักชั่นของน้ำ ผลการทดสอบพบว่าน้ำที่ใช้ในการทดสอบมีศักยอ๊อกซิเดชั่น รีดักชั่นเพิ่มขึ้นจาก300 มิลลิโวลต์เป็น 800 มิลลิโวลต์