ใบไม้ที่คาดว่าจะอยู่ในวงศ์ไม้ก่อ (Fagaceae) ในยุคเทอร์เชียรี จากแอ่งหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ภาคกลางของประเทศไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรวิชญ์ ชุมฉิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประกาศ สว่างโชติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ใบไม้ 2 ใบ จากตะกอนแอ่งน้ำจืดของแอ่งย่อยหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งมีอายุระหว่างตอนปลายสมัยโอลิโกซีนถึงสมัยไมโอซีน ผลเบื้องต้นจากการเปรียบเทียบลักษณะรูปร่างและโครงสร้างเส้นใบกับใบไม้ปัจจุบัน ตามวิธีของ Dilcher (1974) และLAWG (1999) พบว่าซากดึกดำบรรพ์มีลักษณะใกล้เคียงกับใบไม้ในสกุล Castanopsis และ Quercus ในวงศ์Fagaceae สำหรับการวิเคราะห์ขั้นต่อไปจะต้องจัดจำแนกในระดับสกุลและชนิดที่ถูกต้องรวมทั้งศึกษาการแพร่กระจายพันธุ์ของไม้ในปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์กับซากดึกดำบรรพ์ใบไม้ดังกล่าว Abstract: Two fossil leaves were discovered from lacustrine deposits in Nong Ya Plong Basin,Petchaburi Province, central Thailand. The basin was determined to be Late Oligocene to Early Miocene.The comparative leaf architectural analysis of gross form and fine venation of the fossils and living leaves is being performed based on the methods described by Dilcher (1974), and LAWG (1999). The preliminary results show that the fossils have affinity close to the genera Castanopsis and Quercus of the family Fagaceae. Further analysis is needed for exact generic and specific identification. Discussion on modern and past distribution of the nearest living relatives identified will also be provided.