การโคลนยีนและโปรโมเตอร์ของยีน BADH2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความหอมของข้าวหอมมะลิไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เยาวรินทร์ นครภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรียา พวงสำลี หวังสมนึก

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าว (Oryza sativa L.) เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้ปีละกว่าหกหมื่นล้านบาท งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อโคลน cDNAs และโปรโมเตอร์ของยีน BADH2ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย โดยทำการสกัด total RNA จากใบของข้าวดอกมะลิ 105 และสังเคราะห์ดีเอ็นเอคู่สม (cDNAs) จากนั้นทำการคัดแยก cDNAs และโปรโมเตอร์ของยีน BADH2 โดยใช้ไพรเมอร์จำเพาะ ทำให้สามารถคัดแยกยีน BADH2 ขนาด 1,257 คู่เบส และคัดแยกโปรโมเตอร์ของยีนBADH2 ขนาด 1,205 คู่เบสได้ จึงทำการเชื่อมต่อกับพาหะ pGEM T ก่อนทำการส่งถ่ายเข้าสู่เซลล์Escherichia coli JM109 จากนั้นทำการคัดเลือกโคโลนีตามระบบคัดเลือกโคโลนีสีฟ้าขาวบนอาหารแข็ง LB ทำการสกัดพลาสมิดเพื่อคัดแยกดีเอ็นเอที่ต้องการ แล้วตรวจสอบลำดับเบสเพื่อยืนยันความถูกต้องสำหรับการนำชิ้นดีเอ็นเอที่โคลนได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต Abstract: Rice (Oryza sativa L.), an important economic crop of Thailand, is an export goods which brings a country about 60,000 million baht of income each year. The objective of this study to clone cDNAs and the promoter of BADH2 gene involving the quality of Thai fragrance rice. Khow Dawk Mali 105 can be used as the representative of fragrant rice. Total RNA from Khow Dawk Mali 105 was isolated and cDNAs synthesis was done prior to isolate cDNAs and the promoter of BADH2 gene with specific primer. The 1,257 bp of BADH2 cDNAs and 1,205 bp of BADH2 promoter were then ligated into pGEMT vector. After transformation into Escherichia coli JM109, the Blue White selection on LB mediam was carried out. The sequences of selected clones were confirmed. These cloned fragments will be useful for further application in the future.