ความหลากชนิดของตัวอ่อนแมลงปอเข็มในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์สิทธิ์ ดีศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล แสงประดับ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวอ่อนแมลงปอเข็มในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ถูกเก็บมาเลี้ยงเพื่อให้กลายเป็นตัวเต็มวัยในห้องปฏิบัติการ แต่เนื่องจากยังไม่สามารถระบุชนิดได้จากระยะตัวอ่อน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเต็มวัยและตัวอ่อน พร้อมทั้งจัดทำรูปวิธานระดับชนิดเพื่อใช้ในการจำแนกตัวอ่อนโดยศึกษาจากคราบตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัยที่ได้จากการเลี้ยง พบแมลงปอเข็มในระยะตัวเต็มวัยทั้งสิ้น 3 วงศ์ 8 ชนิด และพบตัวอ่อนแมลงปอเข็มทั้งสิ้น 3 วงศ์ 9 ชนิด ซึ่งสามารถเชื่อมโยงตัวอ่อนและตัวเต็มวัยได้ 8 ชนิด ได้แก่ 1) Lestes elata 2) Copera marginipes 3) Agriocnemis nana 4) Ceriagrionchaoi 5) Ceriagrion indochinense 6) Pseudagrion microcephalum 7) Pseudagrion pruinosum และ 8)Ischnura seleganensis ส่วนตัวอ่อนแมลงปอเข็มอีกชนิดหนึ่งในวงศ์ Coenagrionidae ไม่สามารถเชื่อมโยงตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยได้ เนื่องจากตัวอ่อนตายก่อนการลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย