การเปรียบเทียบการติดสีโครโมโซมของเซลล์พืชด้วยข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) และครั่ง (Laccifer lacca Kerr) ในตัวทำละลาย ความเข้มข้น และระดับความเป็นกรด-ด่างที่ต่างกัน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิริลักษณ์ ทิพย์ฤๅตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อลงกลด แทนออมทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเปรียบเทียบการติดสีโครโมโซมของพลับพลึงตีนเป็ด (Hymenocallis littoralis Salisb.) ด้วยสีย้อมธรรมชาติ สกัดสีจากข้าวเหนียวดำ และครั่ง ใช้ตัวทำละลาย 4 ชนิด ความเข้มข้น 3 ระดับ และปรับระดับความเป็นกรด ด่างตั้งแต่ 1 7 นำสีที่สกัดได้ย้อมรากที่กำลังมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสด้วยวิธี squash technique พบว่าสารสีจากธรรมชาติที่สกัดสามารถย้อมติดโครโมโซมพืชได้ชัดเจน ได้แก่ สีที่สกัดจากข้าวเหนียวดำ 45% กรดอะซิติก ความเป็นกรด ด่าง 1.18, 30% บิวทานอล ความเป็นกรด ด่าง 1.69, 45% บิวทานอล ความเป็นกรด ด่าง 1.64 และสีที่สกัดจากครั่งใช้ 60% เอทานอล ความเป็นกรด ด่าง 2.35