อารยะ Civilize

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤพล หงษ์ไทย

  • ทศพร เจียมศรีสุคนธ์

  • หทัยพันธ์ สนธิ์ชัยสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวรรณ มะเริงสิทธ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรม อารยะ (Civilize) เป็นโปรแกรมเกมเพื่อความบันเทิงโดยโปรแกรมนี้ เป็นรูปแบบสถานการณ์จำลองการสร้างเมืองในยุคสมัยปลายอยุธยา โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเจ้าเมืองซึ่งเป็นผู้ที่ตัดสินใจในการวางโครงสร้างเมือง,สร้างเมือง,วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของเมืองโดยจะมีเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆทั้งส่งผลดีต่อเมืองและส่งผลร้ายต่อเมือง หากผู้เล่นตัดสินใจผิดพลาดเมืองจะถูกทำลายด้วยข้าศึก,พลเมืองขาดแคลนอาหารหากยังละเลยปัญหาหรือแก้ปัญหาไม่ทันเมืองจะถูกทำลาย,โดนข้าศึกยึด,ไม่มีคนอาศัยอยู่ในเมือง เมื่อนั้นผู้เล่นจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ในทางตรงกันข้ามหากผู้เล่นตัดสินใจได้ถูกต้อง เมืองจะมีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีประชากรอยู่มากสามารถเก็บภาษีได้มาก ทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญ สามารถสร้างกองกำลังทหารและสะสมอาวุธ เพื่อปกป้องเจ้าเมืองจากกองกำลังทหารข้าศึกหรือหน่วยลอบสังหารของข้าศึก เมื่อเมืองเรามีกองกำลังทหารมากพอ เราสามารถนำกองกำลังทหารไปจู่โจมเมืองของฝ่ายตรงข้ามได้ หรือใช้วิธีสันติวิธีควบคุมเมืองฝ่ายตรงข้ามโดยระบบเศรษฐกิจ เมื่อเราสามารถสังหารเจ้าเมือง ทำลาย, ควบคุมเมืองของฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งหมดเราก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้น โปรแกรม อารยะ (Civilize) เป็นโปรแกรมเกมแนวแปลกใหม่คือเป็นทั้งเกมสร้างเมืองและเกมวางแผนการรบในเกมเดียว จึงเป็นการฝึกหาจุดพอดีระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาทางด้านกองกำลังทหาร นอกจากนี้ตัวเกมยังมีความละเอียดเป็นอย่างดี เช่น พลเมืองแต่ละคนสามารถตัดสินใจทำอะไรได้ด้วยตัวเอง(AI)โดยที่เราไม่ต้องควบคุมและแต่ละบุคคลจะมีค่าความหิว ความเหนื่อยล้า อายุ การเติบโต และค่าพลังชีวิต แยกเป็นรายบุคคลดังนั้นหากผู้เล่นไม่ได้สนใจรายละเอียดส่วนย่อยอาจทำให้แพ้เกมได้โดยง่าย และเกมนี้สามารถเล่นได้แบบยืดเยื้อโดยการแข่งขันทางเศรษฐกิจหรือเล่นแบบระยะสั้นโดยส่งทหารไปสังหารเจ้าเมืองฝ่ายตรงข้ามได้ก็สามารถตัดสินแพ้ชนะได้เช่นกัน โดยตัวเกมเล่นได้ทั้งแบบคนเดียวและแบบหลายคนการเล่นแบบคนเดียวสามารถเล่นได้ทั้งแบบเล่นตามเนื้อเรื่อง และเล่นแบบไม่อิงเนื้อเรื่องกับปัญญาประดิษฐ์(AI)และเล่นหลายคนแบบไม่อิงเนื้อเรื่องผ่านระบบเครือข่าย(LAN ,Internet) Civilize is simulate game building city in Ayutthaya age. The player must control bad situation to good situation. The Player manage city go forward ,get people in city happily. But player determine mistake as a result player lose.