ระบบกันขโมยไร้สาย โดยใช้ Zigbee Security Automation with Zigbee

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี

  • อรุณี รติกานต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เด่นดวง ประดับสุวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงการที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านการรักษาความปลอดภัยใน สถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน โรงงาน หรือ ที่พักอาศัย ซึ่งระบบนี้ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง Zigbee ที่เป็น Wireless Sensor Network (WSN) ในการติดต่อสื่อสาร และใช้ Motion Sensor ไว้คอยตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ โดยจะใช้โปรแกรม Ozeki Message Server ในการส่งข้อความ (Short Message Service : SMS ) ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ระบบให้รับทราบ เทคโนโลยี Zigbee ที่นำมาใช้ มีคุณสมบัติที่ดีกว่าอุปกรณ์อื่นๆคือ มีขนาดเล็ก, ราคาถูก, ใช้พลังงานน้อย และ มีการติดต่อสื่อสารเป็นแบบ Wireless ทำให้ไม่ต้องเดินสายในการติดตั้งระบบ Motion Sensor จะเป็น Sensor ที่มีขนาดเล็ก คอยจับการเคลื่อนไหวในสถานที่ต่างๆ โดยสามารถติดตั้งลงไปใน Zigbee และจะส่งสัญญาณ เพื่อตรวจจับสิ่งเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ Ozeki Message Server จะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการส่งข้อความ จากเครื่อง Server ไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้ระบบ ทราบเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นภายในบ้าน นอกจากนี้ ระบบกันขโมยไร้สายโดยใช้ Zigbee มีลักษณะที่ไม่เหมือนระบบกันขโมยทั่วไปคือ มีขนาดเล็ก และสามารถสั่งทำงานอัตโนมัติได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ, Web Application และเครื่อง Server ทำให้ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจสอบถึงสถานะการเปิด ปิดของระบบอยู่ได้ตลอดเวลา