การปรุงปรุงสายพันธุ์ยีสต์ให้ทนร้อนโดยยีน codA จากเชื้อ Arthobacter globiformis

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิชาติ แสนสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชื่นจิตต์ บุญเฉิด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยีน codA (Choline oxidase A) จาก Arthobacter globiformis มีบทบาทในการเปลี่ยน Choline ไปเป็น Glycine betain ซึ่งทำให้เชื้อสามารถทนต่าสภาวะเครียดได้ จากการศึกษาที่มีมาก่อนพบว่าเมื่อใส่ยีนcodA เข้าไปใน cyanobacteria และพืชพบว่าทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นทนต่อสภาวะเครียดได้ดียิ่งขึ้น โดยการศึกษานี้ได้ทำการใส่ยีน codA เข้าไปในยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) โดยยีนพาหะคือ pTB326 และ pYES2 คาดว่าเมื่อใส่ยีนนี้เข้าไปแล้วจะทำให้ยีสต์ทนต่อความร้อนได้